۱۳۹۹ سه شنبه ۱۱ آذر
بازنشستگي

 قوانين بازنشستگي    ( برگرفته از سايت صندوق بازنشستگي کشوري)

مشمولين تامين اجتماعي :

ماده ۷۶ قانون تامين اجتماعي


مشمولين اين قانون درصورت حائز بودن شرايط زير حق استفاده از مستمري بازنشستگي‌ را خواهند داشت

·         حداقل ده سال حق بيمه مقرر را قبل از تاريخ تقاضاي بازنشستگي پرداخته باشند.

·         سن مرد به شصت سال تمام و   سن زن به پنجاه و پنج سال‌تمام رسيده باشد.

تبصره ۱ كساني كه ۳۰ سال تمام كار كرده و در هر مورد حق‌بيمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند در صورتي كه سن‌مردان ۵۰ سال و سن زنان ۴۵ سال تمام باشد مي‌توانند تقاضاي‌مستمري بازنشستگي نمايند.

تبصره ۲

الف ـ كار هاي سخت و زيان‌آور كار هايي است كه در آنها عوامل فيزيكي ، شيميايي ، مكانيكي و بيولوژيكي محيط كارغيراستاندارد بوده و در اثر اشتغال كارگر تنشي به مراتب بالاتراز ظرفيت هاي طبيعي (جسمي و رواني ) در وي ايجاد مي‌شود كه نتيجه آن بيماري شغلي و عوارض ناشي از آن بوده و بتوان‌ با به كارگيري تمهيدات فني ، مهندسي ، بهداشتي و ايمني وغيره صفت سخت و زيان‌آور بودن را از آن مشاغل كاهش داديا حذف كرد.

1.       كارفرمايان كليه كارگاه هاي مشمول قانون تامين اجتماعي‌ كه تمام يا برخي از مشاغل آنها حسب تشخيص مراجع ذي‌ربط ‌سخت و زيان‌آور اعلام شده است يا اعلام خواهد شد مكلف‌ اند ظرف دو سال از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به ايمن‌ سازي عوامل شرايط محيط كار مطابق حد مجاز و استاندارد هاي مشخص شده در قانون كار و آيين‌نامه‌ هاي مربوطه و ساير قوانين موضوعه‌ در اين زمينه اقدام كنند.

2.       كارفرمايان كارگاه هاي مشمول قانون تامين اجتماعي مكلف‌ اند قبل از ارجاع كار هاي سخت و زيان‌آور به بيمه‌ شدگان ، ضمن انجام معاينات پزشكي آنان از لحاظ قابليت و استعداد جسماني‌متناسب با نوع كار هاي رجوع داده شده (موضوع ماده ۹۰ قانون‌تامين اجتماعي ) ، نسبت به انجام معاينات دوره‌اي آنان كه‌حداقل در هر سال نبايد كمتر از يك بار باشد ، به منظور آگاهي‌از روند سلامتي و تشخيص به هنگام بيماري و پيشگيري از فرسايش جسمي و روحي اقدام كنند. وزارتين بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و كار و امور اجتماعي مكلف‌اند تمهيدات لازم را در انجام اين بند به وسيله كارفرمايان اعمال كنند.

حمايت ها

افرادي كه حداقل ۲۰ سال متوالي و ۲۵ سال متناوب در كار هاي سخت و زيان‌آور (مخل سلامتي ) اشتغال داشته و در هرمورد حق‌بيمه مدت مذكور را به سازمان پرداخته باشند ، مي‌توانندتقاضاي مستمري بازنشستگي كنند ، هر سال سابقه پرداخت حق‌بيمه‌در كار هاي سخت و زيان‌آور يك ونيم سال محاسبه خواهد شد.

در صورتي كه بيمه‌ شدگان موضوع اين تبصره قبل از رسيدن‌ به سن مقرر يا كمتر از ۲۰ سال سابقه خدمت دچار فرسايش جسمي و روحي ناشي از اشتغال در كار هاي سخت و زيان‌آور شوند باتاييد كميسيون هاي پزشكي (موضوع ماده ۹۱ قانون تامين اجتماعي )با هر ميزان سن و سابقه خدمت از مزاياي مندرج در اين تبصره برخوردار خواهند شد.

در مورد ساير بيمه‌ شدگان حداقل سابقه پرداخت حق‌بيمه براي استفاده از مستمري بازنشستگي از تاريخ تصويب اين قانون‌هر سال يك سال افزايش خواهد يافت تا آن كه اين حداقل به بيست سال تمام برسد.

از تاريخ تصويب اين قانون براي مشمولان اين تبصره چهار درصد (۴% ) به نرخ حق‌بيمه در قانون تامين اجتماعي افزوده‌خواهد شد كه آن هم در صورت تقاضاي مشمولان قانون ، به‌طوريكجا يا به‌طور اقساطي به وسيله كارفرمايان پرداخت خواهدشد.

تشخيص مشاغل سخت و زيان‌آور و چگونگي احراز توالي و تناوب‌اشتغال ، نحوه تشخيص فرسايش جسمي و روحي و ساير موارد مطروحه در اين تبصره به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه حداكثرظرف چهار ماه توسط سازمان بيمه تامين اجتماعي و وزارتخانه‌ هاي‌كار و امور اجتماعي و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي تهيه‌و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

بيمه‌ شدگاني كه داراي سابقه پرداخت حق‌بيمه در كار هاي‌سخت و زيان‌آور به تاريخ قبل از تاريخ تصويب اين قانون‌باشند مي‌توانند با استفاده از مزاياي اين قانون درخواست‌بازنشستگي نمايند. در اين صورت با احراز شرايط توسط بيمه‌ شده ،كارفرمايان مربوطه مكلف‌اند حق‌بيمه مربوطه و ميزان مستمري‌برقراري را تا احراز شرايط مندرج در تبصره ۲ و همچنين چهاردرصد (۴% ) ميزان مستمري برقراري نسبت به سنوات قبل از تصويب‌اين قانون را يكجا به سازمان پرداخت نمايند.

تبصره ۳ بيمه‌ شدگاني كه داراي ۳۵ سال تمام سابقه پرداخت‌حق بيمه باشند مي‌توانند بدون در نظر گرفتن شرط سني مقرردر قانون تقاضاي بازنشستگي نمايند.

تبصره ۴ زنان كارگر با داشتن (۲۰ ) سال سابقه كار و (۴۲ )سال سن به شرط پرداخت حق بيمه با (۲۰ ) روز حقوق مي‌توانندبازنشسته شوند

 

 

بخشنامه 58 مستمريها(تامين اجتماعي)

نحوه بازنشستگي جانبازان ، معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان آور

ماده 87 بند -خ- كليه فرزندان و همسران شهداي شاغل در دستگاههاي موضوع ماده(2) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران مي‌توانند با حداكثر هشت سال سنوات ارفاقي و با دريافت حقوق و مزاياي كامل بازنشسته شوند.

تاریخ به روزرسانی:
1399/08/11
تعداد بازدید:
311
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان - خیابان هزار جریب - دانشگاه اصفهان -ساختمان مرکزی-اداره کارگزینی
کدپستی: ...........
E-mail:  ..............................
تلفن: 031-37932022 تلفکس: 37932021
Powered by DorsaPortal